24 februar 2018

Storsjøen får baglimit

Nå er ikke dette av så stor betydning for meg. Det er vel ikke noe jeg egentlig hadde bekymret meg så mye for uansett, siden jeg allerede setter tilbake mesteparten av fisken. Men hva tenker folk, er dette veien å gå og noe vi eventuelt ønsker for Mjøsa også?

Tekst hentet fra Storsjøen fiskeforening Facebook side.

REVIDERTE FISKEREGLER FOR STORSJØEN ER TRÅDT I KRAFT 30.JANUAR 2018.

Styret har besluttet å justere fiskereglene for Storsjøen for å sikre en balansert fiskebestand, tydelig vise hva foreningen ønsker med sjøen, ivareta en bærekraftig storørretbestand samtidig som sjøen fortsatt skal være attraktiv for fiskere.
Styret har lagt vekt på å sikre mest mulig like fiskeregler for hele vassdraget - da alt henger sammen. Styret ønsker dessuten klart å signalisere at dersom det ikke vises måtehold, vil det bli innført strengere regler, med restriktiv begrensning (bag limit). Det er dessuten behov for å iverksette nødvendige tiltak for å sikre fullstendig fangstrapportering, slik at styret og foreningen har et tilstrekkelig faktagrunnlag å bygge fremtidige fiskeregler på.

De nye reglene er utsendt sammen med innkalling til årsmøte, og lyder som følger (alle fiskere anmodes om å sette seg grundig inn i de reviderte fiskereglene);

FISKEREGLER FOR STORSJØEN I RENDALEN:

OVERORDNET
Den overordnede hensikten med våre fiskeregler er målsetningen om å ivareta balanserte og bærekraftige bestander av fiskeartene som er naturlig hjemmehørende i vassdraget. Herunder sikre en stor og bærekraftig bestand av storvokste individer av ørret. Alle fiskere bes innstendig om å ta særlig hensyn til dette, og vise nødvendig måtehold mht fangst.

FREDNINGSSONER
Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid ikke tillatt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454). Tilsvarende er alt fiske med bunden redskap i Storsjøen er forbudt nærmere inn / utløpsos enn 100m

REDSKAPSBRUK
Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker.

FISKETIDER
Ørret er fredet i perioden fra og med 15. september til og med 15. november. Alt garnfiske er generelt forbudt i tidsrommet 1. januar til 1.juni. Særskilt for grunneiere og rettighetshavere på eget rettighetsområde:
Alt garnfiske er forbudt i tidsrommet 1. januar til 20.mai.

FISKESTØRRELSE
Tillatt minstemål for ørret er 40 cm

KVOTEBEGRENSNING
Ørret over 60 cm er begrenset til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

SPORTSFISKE
Sportsfiske omfatter fiske med stang og oter fra land eller båt samt isfiske.
Fiske med fastbundent snøre er ikke tillatt. Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.

GARNFISKE
Grunneiere og rettighetshavere kan fiske med garn via sitt medlemskap i foreningen. Alle andre må løse eget garnkort.
Bunngarn skal være festet til bunnen med lodd og ha synlig blåse(væta) i den ene enden. Garna skal være tydelig merket med navn/adresse.
Lengden på garna kan maksimalt være 25 m. med en dybde på maksimalt 2 m. Maskevidden skal være 39-45mm. Garna settes så djupt at de ikke er til hinder for båttrafikk. Det kan fiskes med inntil 5-fem garn.

Flytegarn skal være godt festet i begge ender for å hindre avdrift. Garna skal være merket med navn/adresse og ha en maskevidde på 39-45mm. Garna kan ha en dybde på inntil 6 meter. Garnlenka kan være opp til 100 meter lang og skal ha tydelige blåser med 5 m avstand i lengden.

At garn blir skikkelig merket, vil lette arbeidet for fiskeoppsynet, og fiskerne unngår at umerkede og feilmerkede garn blir tatt opp av sjøen.

RAPPORTERING
Alt fiske skal rapporteres enten via web (kommer 2018) eller e-post til storsjoenfisk@gmail.com. Dette for å gi foreningen nødvendig grunnlag for riktig forvaltning av sjøen.

MEDLEMMER
Medlemmer skal under aktivt fiske kunne fremvise gyldig legitimasjon for betalt medlemskontingent.

IKKE MEDLEMMER
Ikke-medlemmer skal under aktivt fiske kunne vise gyldig fiskekort.

Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Test av FL wobbler(Frode Lothe)

I høst har jeg testet FL wobblerene i mjøsa, grunnet litt forskjellige årsaker så har det vel ikke blitt så mye tid til test som en kanskje...