02 mars 2012


Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune 13. februar 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 4. Jf. også lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.
§ 1. Formål
       Forskriftens formål er å sikre en helhetlig forvaltning av bestandene av innlandsfisk i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver i Rendalen og Åmot kommuner. Fiskeressursene skal forvaltes i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., slik at fiskebestandene bevares, samtidig som det legges til rette for utvikling og høsting av bestandene til beste for rettighetshavere og nærings- og fritidsfiskere.
§ 2a. Fisketid i tjern og innsjøer
       Ørret er fredet i perioden fra og med 15. september til og med 15. november.
§ 2b. Fisketid i rennende vann
       Alt fiske er forbudt i perioden fra og med 1. januar til og med 20. mai.
       Ørret i Mistra fra samløpet med Nordre Rena og opp til Nydammen (UTM sone 32 Ø 625077 N 6854991) er fredet i perioden fra og med 20. august til og med 31. desember. I øvrige bekker, elver og Mistra oppstrøms Nydammen er ørret fredet i perioden fra og med 1. september til og med 31. desember.
§ 3. Om redskap
       Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 100 meter. Unntatt fra disse bestemmelsene er fiske etter sik i dens gytetid.
       For å hindre spredning av fremmede organismer, herunder fiskearter, parasitter og sykdommer, og for å bevare stedegne arters genetiske tilpasninger, er det ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.
       Ved dregging i Storsjøen er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.
§ 4. Fredningssone i Storsjøen
       Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid ikke tillatt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454).
§ 5. Dispensasjon
       I særlige tilfeller kan Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift, jf. henholdsvis § 2 og § 3 i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften).
§ 6. Kontroll
       Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig, jf. § 42 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.
§ 7. Straff
       Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.
§ 8. Ikrafttreden
       Forskriften trer i kraft 1. mars 2012. Samtidig oppheves de deler av forskrift 9. april 1992 nr. 260 for fiske, Rendalen kommune, Hedmark og forskrift 1. mai 1993 nr. 397 for fiske etter anadrome laksefisk, Åmot kommune, Hedmark for de vassdrag som omfattes av denne forskriften.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer

1 kommentar:

  1. Tror egentlig at detta kan bli en god ting. kanskje vi får besøk av flere mjøsfiskere også på konkurransen nå, når det ikke er tillat og bruke flere enn 6 stenger.

    SvarSlett

Test av FL wobbler(Frode Lothe)

I høst har jeg testet FL wobblerene i mjøsa, grunnet litt forskjellige årsaker så har det vel ikke blitt så mye tid til test som en kanskje...